Hiện nay do rất nhiều nhu cầu khác nhau mà nhiều Cán bộ Công chức nhà nước muốn kinh doanh thêm ngoài việc làm nhà nước của mình. Vậy, Cán bộ Công chức Viên chức nhà nước có được thành lập công ty ? Câu trả lời sẽ có trong bài viết của Luật Hồng Phát! Thành lập doanh nghiệp là hoạt động được thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Trước khi thành lập doanh nghiệp cần phải biết đối tượng nào bị cấm thành lập doanh nghiệp? Công chức, viên chức có được thành lập doanh nghiệp hay không?

1. Căn cứ pháp lý quy định về việc Cán bộ Công chức Viên chức nhà nước có được thành lập công ty ??

- Luật doanh nghiệp 2020;

- Luật phòng chống tham nhũng 2018;

- Luật cán bộ, công chức năm 2008;

- Luật viên chức năm 2010;

- Nghị định 06/2011/NĐ-CP Nghị định quy định những người là công chức;

- Thông tư 08/2011/TT-BNV Thông tư hướng dẫn  một số điều của nghị định số 06/2016 ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức.

2. Khái quát chung về Cán bộ, Công chức, Viên chức

Theo khoản 1 điều 4 luật cán bộ, công chức 2008: “Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp và trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước; đối với công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của đơn vị sự nghiệp công lập thì lương được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật”. 

Căn cứ Điều 2 luật ciên chức 2010: “Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật”.

3. Cán bộ Công chức Viên chức nhà nước có được thành lập công ty ??

Căn cứ điểm b khoản 2 điều 18 Luật doanh nghiệp năm 2014  quy định về tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam: “b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức”.

Ngoài ra Khoản 6 Điều 19 quy định những việc Viên chức không được làm tại Luật viên chức năm 2010 và Điều 20 Luật phòng chống tham nhũng năm 2018 nhấn mạnh người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị không được:

“b) Thành lập, tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã, trừ trường hợp luật có quy định khác;

c) Tư vấn cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác ở trong nước và nước ngoài về công việc có liên quan đến bí mật nhà nước, bí mật công tác, công việc thuộc thẩm quyền giải quyết hoặc tham gia giải quyết;

d) Thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý trong thời hạn nhất định theo quy định của Chính phủ”

 Công chức, viên chức không được phép thành lập doanh nghiệp và chỉ có thể tham gia góp vốn ở từng loại hình doanh nghiệp, cụ thể như sau:

– Đối với công ty cổ phần, công chức, viên chức chỉ được tham gia với tư cách là cổ đông góp vốn mà không được tham gia với tư cách là người trong hội đồng quản trị hay ban kiểm soát của doanh nghiệp.

– Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn thì công chức, viên chức không thể tham gia góp vốn ở loại hình doanh nghệp này vì loại hình doanh nghiệp này khi tham gia đồng nghĩa với việc có tư cách thành viên mà có tư cách thành viên là có vai trò quản lý trong đó.

– Còn đối với công ty hợp danh thì công chức, viên chức chỉ có thể tham gia với tư cách là thành viên hợp vốn không được tham gia với tư cách hợp danh. Chỉ với tư cách hợp vốn thì họ mới không có khả năng quản lý doanh nghiệp.

Pháp luật quy định hạn chế quyền của công chức, viên chức trong việc thành lập và quản lý doanh nghiệp như vậy nhằm bảo đảm sự minh bạch, khách quan, tính cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh. Công chức, viên chức là những người làm việc trong cơ quan, đơn vị, có công chức giữ vai trò quản lý Nhà nước trong ngành, nghề, lĩnh vực nhất định. Việc không cho phép công chức thành lập doanh nghiệp được cho là biện pháp ngăn chặn tình trạng tham nhũng có thể xảy ra.

Tham khảo thêm:

Điều kiện về người được góp vốn thành lập công ty;

Thủ tục thành lập công ty trọn gói;

Quy định về địa chỉ trụ sở công ty;

Những ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY

DỊCH VỤ NỔI BẬT

0898.499.682
0898.499.682
icon icon icon